3 years ago

Thời Gian Là Gì?

Tôi đang cố gắng để hiểu thế nào thời gian hoạt động. Và đó là một câu hỏi lớn mà đã có rất nhiều khía cạnh khác nhau để nó. Rất nhiều trong số họ trở về Einstein và không-thời gian v read more...